Missie & Visie

Onze missie is:
Het ondersteunen van mensen die door geestelijke- en/of sociale vermogens of omstandigheden
tijdelijk of langdurigminder of niet autonoom zelfstandig kunnen functioneren.
Deze ondersteuning bieden wij vanuit het perspectief van de cliënt, gericht op behoud en versterken
van de eigen regie, zodat zij een nieuw evenwicht vinden en weer kunnen participeren in de samenleving.
Wij voelen een brede maatschappelijke betrokkenheid, hierbij is aandacht en respect
voor de persoonlijke inspiratiebronnenen oog voor de menselijke maat en behoeften.

Onze visie is:
Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte krijgt een bijdrage te leveren
vanuit eigen autonomie,sociale binding en lerend vermogen ongeacht achtergrond, levensbeschouwing
of mate van zelfstandig functioneren. Daarbij kijken we ook naar de (sociale) omgeving.
Wij acteren vanuit een persoonlijke en betrokken aanpak waarbij we meebewegen en afstemmen
op de behoefte van de cliënt. Onze werkwijze is transparant en laagdrempelig.

Kernwaarden:

• Flexibiliteit
• Oplossingsgericht
• Veelzijdigheid
• Gelijkwaardigheid
• Meeveren
• Samenwerken