Aanbod

YES & You biedt ambulante zorg op het gebied van zorg & welzijn en maatschappelijke hulpverlening. Onder ambulante zorg wordt verstaan dat de nodige zorg of behandeling niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, en dergelijke) verleend wordt,maar dat deze geboden wordt in de eigen woon-leefomgeving. Deze vorm van zorg wordt ook wel extramurale zorg (buiten de muren) genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen (meestal) zelfstandig, maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig. Het doel van ambulante begeleiding is een bijdrage leveren aan de ondersteuning voor mensen met speciale behoeften. Deze liggen op het gebied van:

– Gedrag: sociaal-emotioneel en/of taak-werkhouding
– Ontwikkeling en leren
– Sociale activering
– Dagindeling

De kracht van YES & You ligt in het stimuleren, activeren, motiveren, verbinden en samenwerken, maar ook in de integrale aanpak, individuele (gespecialiseerde) begeleiding, gezinsbegeleiding en preventief werken. Onze hulpverleners staan naast de cliënt, bewegen mee en anticiperen op de hulpvraag. De cliënt is autonoom en heeft zelf de regie. Er wordt respectvol omgegaan met de keuzes die worden gemaakt, uiteraard wel binnen het reëel haalbare.

Qua bejegening benaderen wij de Presentie-theorie. Het zich aandachtig en toegewijd op de ander focussen, waardoor gezien wordt wat er op dat moment bij de cliënt afspeelt en wat op het spel staat. Van verlangens tot angst en daarbij het begrip en het inzicht wat er in de desbetreffende situatie gedaan kan worden en welke ondersteuning wij daarbij kunnen bieden. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook daadwerkelijk gedaan.

Het streven is om onze cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen in de (weg naar) zelfstandigheid, zelfredzaamheid en naar een volwaardige plek in de samenleving. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van de individu. Deze ondersteuning is daarbij nadrukkelijk gericht op verbinding, uitwisseling en samenwerking met andere partijen in de leef- en/of werkomgeving van de cliënt.

YES & You biedt een breed pallet aan qua begeleiding en hulpverlening:

Gezinsbegeleiding – Individuele begeleiding – Preventieve aanpak – Gespecialiseerde zorg

Individuele begeleiding
Soms is het lastig om je leven goed op de rit te krijgen. Daarin ben je zeker niet de enige. Het is vaak ook ingewikkeld om altijd te moeten voldoen aan de eisen die de maatschappij aan je stelt. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat (tijdelijke) ondersteuning net de steun in de rug is die je nodig hebt.

Onder individuele begeleiding valt:

– Praktische en sociale hulp in het dagelijks leven om zelfstandig te (blijven) functioneren.

Ook verzorgt YES & You coaching bij re-integratietrajecten, zoals:

– Mentale coaching
– Fysieke training

Het doel van een coachingstraject is om een passende baan vinden en te integreren in het arbeidsproces. Wij richten ons in het speciaal op mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.


Gezinsbegeleiding
Het gezin is een systeem op zich. Alle gezinsleden hebben – gewild en ongewild – invloed op elkaar.
Bij gezinsbegeleiding wordt naar alle gezinsleden gekeken. Wie is wie, wat is de rolverdeling en wat speelt er allemaal binnen het gezin?

Het doel van de gezinsbegeleiding is het welzijn en de veiligheid van alle gezinsleden, waarbij die van kinderen onze primaire aandacht heeft. De ondersteuning is van dien aard dat het gezin een veilige thuisbasis vormt en dat de onderlinge verstandhoudingen genormaliseerd en prettig zijn. Het uiterste wordt ingezet om zwaardere hulpverlening te voorkomen.

Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen het gezin en dat na het begeleidingstraject het gezin weer goed en zelfstandig kan functioneren.


Preventieve aanpak

Vaak wordt er pas hulp ingezet als er al een probleem ontstaan is. YES & You heeft de overtuiging dat sommige problemen al op voorhand ondervangen kunnen worden. Er kan worden ingezet op ondersteuning op jonge leeftijd (bijvoorbeeld bij dreigend schooluitval), maar ook bij (jong)volwassenen en ouderen, denk hierbij bijvoorbeeld aan vroegsignalering van depressiviteit, verwaarlozing of eenzaamheid. Hierdoor kan mogelijk ergere problematiek voorkomen worden.
Het uitgangspunt is altijd: wat reeds goed gaat, wordt versterkt. Uitdagingen worden ondersteund.
Wat niet goed gaat, daarvoor worden handvatten aangereikt en ondersteuning op maat geboden.


Gespecialiseerde zorg
Dagelijkse taken kunnen verzwaard zijn door bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, een verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek of een combinatie van problemen. Om verergering van de situatie te voorkomen, is professionele ondersteuning onmisbaar. YES & You biedt gespecialiseerde individuele begeleiding aan mensen (jeugd en volwassenen) met een verstandelijke beperking, gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Ons streven is dat mensen veilig en goed functionerend zolang mogelijk (beschermd) thuis blijven wonen.